Borging dienstverlening

Logo van Divault

Sinds februari 2016 actief

Over de stichting

Logo van Stichting Ditigale duurzaamheid

Stichting Digitale Duurzaamheid heeft als doel de continuïteit van de dienstverlening van DiVault te bevorderen. Het bevorderen van de continuïteit doen wij door overeenkomsten aan te gaan met toeleveranciers van DiVault maar ook door informatie uit te wisselen met de gebruikers over het gebruik en de ontwikkeling van het E-depot.

Het fenomeen is immers relatief nieuw en staat nog voor vele vraagstukken die beter gezamenlijk kunnen worden opgepakt dan individueel. De inbreng van de donateurs van de stichting heeft hiermee invloed op de ontwikkelingsrichting en de dienstverlening van DiVault.

Klanten van DiVault kunnen donateur worden van de Stichting en alle donateurs kunnen zich laten vertegenwoordigen in het bestuur van de stichting. Een uitgebreid beeld van de opzet en deelname aan Stichting Digitale Duurzaamheid is weergegeven in bijgaand document: De werking van StDD.

flag

Doel van de stichting

De stichting heeft als doel de continuïteit van de dienst van DiVault te bevorderen. Dit doet de stichting door overeenkomsten te sluiten met: leveranciers , kennismedewekers en deelnemende gebruikers van het E-depot van DiVault.

draft

Overeenkomsten met toeleveranciers

De stichting heeft eigen overeenkomsten met de toeleveranciers van de dienst afgesloten. Zodra de dienstverlener DiVault in gebreke zou blijven dan is de stichting ertoe gerechtigd om de dienst zoals deze is, voort te zetten.

sync

Continuiteit

DiVault levert de Digitale Archiefbewaarplaats voor instellingen, overheden en bedrijven waarbij duurzame opslag en lange bewaartermijnen van digitale informatie bedrijfskritisch is. Als de continuïteit van de leverancier gevaar loopt (bv. een faillissement) dan is het van belang dat de voortgang in organisatie niet stagneert. Donateurs kunnen bij calamiteiten dan terugvallen op de Stichting Digitale Duurzaamheid. De stichting heeft dan de middelen, kennis en de overeenkomsten om de dienst voor een minimale periode van 6 maanden voort te zetten. Daarbij is de stichting eigenaar van de hard- en software waar de data van de gebruikers wordt opgeslagen. Hiermee is de beschikbaarheid en toegang, ook na een eventueel faillisement van DiVault, tot de archiefdata van de deelnemers tot een maximum gegarandeerd.

Organisatie

Bestuursvoorzitter:

Dhr. Y. Alkema (Stadsarchief Breda)

Secretaris:

Mevr. A. van Burg (Gemeente Gouda)

Penningmeester:

Dhr. J.H.B.F. Mannaert (DiVault)

Algemeen bestuurslid:

Dhr. J. Boeije (Waterschap Zuiderzeeland)

Dhr. A. van de Weerd (Stadsarchief Delft)

Dhr. A. van der Houwen (Streekarchief Voorne-Putten)

Dhr. J. Bregman (Historisch Centrum Limburg)

Datum van oprichting:

2 februari 2016

Eerste jaarverslag en financieel verslag:

2017

Bankrekening:

NL95 TRIO 2000 6067 41

Contactpersoon:

Dhr. J.H.B.F. Mannaert (DiVault)