Borging dienstverlening duurzaam digitaal depot

 

 

StDD1In februari 2016 is de Stichting Digitale Duurzaamheid opgericht. De stichting heeft als doel de continuïteit van de dienstverlening van DiVault te bevorderen. Dit wordt gedaan door overeenkomsten aan te gaan met toeleveranciers van DiVault maar ook door informatie uit te wisselen van de gebruikers over het gebruik en ontwikkelingen van het E-depot. Het fenomeen is immers relatief nieuw en staat nog voor vele vraagstukken die beter gezamenlijk kunnen worden opgepakt dan individueel. De inbreng van de donateurs van de stichting heeft hiermee invloed op de ontwikkelingsrichting en de dienstverlening van DiVault.

De Stichting heeft de ambitie om op termijn de ANBI status te verwerven. Dit maakt het mogelijk om ook fondsen te werven voor het (laten) uitvoeren van onderzoek op het gebied van digitale duurzaamheid.

Klanten van DiVault kunnen donateur worden van de Stichting. 

Op 23 april 2019 was de jaarlijkse bestuursvergadering. De organisatie groeit en tijdens de vergadering werd het het Westfries Archief als nieuw lid welkom geheten.

Aansluitend werd de informatiemiddag gehouden voor alle donateurs en organisaties die aangesloten zijn bij donateurs, maar ook voor andere belangstellenden. Nieuwe ontwikkelingen (Common Ground, Raadsinformatie, Videotulen) kwamen aan bod en presenteerden het Westfries Archief en het Regional Historisch Centrum Eindhoven hun aanpak en ervaringen met het E-depot. Met ruim 45 deelnemers was het evenement, waarin ontwikkelingen en gebruikerservaringen centraal stonden, een groot succes.

De intentie is om, net als de afgelopen drie jaar, jaarlijks 1 of 2 Masterclasses te organiseren.

Informatie uitwisseling

Zowel de stichting, DiVault als de gebruikers van DiVault wisselen informatie met elkaar uit ten behoeve van de dienst. Dit gebeurt onder andere in (nog op te richten) commissies die zich buigen over strategische ontwikkelingen binnen de erfgoedsector. De bevindingen van de commissies worden met de donateurs en de leverancier gedeeld.

ContractOvereenkomst met toeleveranciers

De stichting zal aparte contracten opstellen met de toeleveranciers van de dienst. Zodra de dienstverlener DiVault in gebreke zou blijven dan is de stichting ertoe gerechtigd om de dienst zoals deze is, voort te zetten. 

Continuiteit

DiVault levert de Digitale Archiefbewaarplaats voor instellingen, overheden en bedrijven waarbij duurzame opslag en lange bewaartermijnen van digitale informatie bedrijfskritisch is. Als de continuïteit van de leverancier gevaar loopt (bv. een faillissement) dan is het van belang dat de voortgang in organisatie niet stagneert. Donateurs kunnen bij calamiteiten dan terugvallen op de continuïteitsovereenkomsten die de Stichting Digitale Duurzaamheid met de toeleveranciers van DiVault heeft.

Commissies

De stichting fungeert als platform voor DiVault gebruikers. Zij kunnen onderling informatie uitwisselen met betrekking tot het gebruik van de dienst en belangrijke vraagstukken en ontwikkelingen binnen het marktsegment. Daarnaast is het delen van kennis met betrekking tot strategische beslissingen een continuïteitswaarborging. Gezamenlijk weten we meer dan één en door belangrijke beslissingen samen te nemen is de kans op een duurzame ontwikkeling van het E-depot/Digitale Archief groter.

MoneyOrganisatie & Financiën

Bestuursvoorzitter:

        A.A.M. Janssen (Gemeente Oldambt)

Secretaris:

J.H.B.F. Mannaert (DiVault)

Bankrekening:

NL95 TRIO 2000 6067 41

Datum van oprichting:

2 februari 2016

Eerste jaarverslag en financieel verslag:

2017

┬ę 2019 Stichting Digitale Duurzaamheid. All Rights Reserved.